Ircask.org

Ircask.org sohbet siteleri, chat siteleri, sohbet chat siteleri, sohbet ve chat kullan覺c覺lar覺 yeni arkadal覺k, radyo dinlemeye, oyun ve elenmeye y繹nelten site.

襤letiniz g繹nderildi.

Saimbeyli

Saimbeyli, Adana ilinin bir il癟esidir. Eski ad覺 Ha癟in olup, il癟eyi Frans覺z igalinden kurtaran Saim Bey'in hat覺ras覺na, ismi Saimbeyli'ye 癟evrilmitir. 襤l癟e merkezinin n羹fusu 2000 y覺l覺 N羹fus say覺m覺na g繹re 5.200 kiidir. Adana'ya uzakl覺覺 157 km'dir, ve Saimbeyli'ye bal覺 25 k繹y bulunmaktad覺r. Ekonomik olarak Kozan'a bal覺d覺r.

Tarih癟e

襤l癟enin kuruluu hakk覺nda elde kesin bilgiler bulunmaktad覺r.
Tarihi kal覺nt覺lara g繹re Hititler devrine kadar uzanmaktad覺r. 襤l癟enin eski ad覺 Ha癟indir. Bu ismin de ovaya egemen olan Anavarza Beyliin'den geldii ve Bey Toryo'nun olunun ad覺 olduu bilinmektedir. B繹lge 癟eitli uygarl覺klar覺n etkisi alt覺nda kalm覺t覺r. Osmanl覺 d繹neminde Mara sanca覺n覺n Elbistan kazas覺na balanm覺t覺r. Kurtulu sava覺 s覺ras覺nda Frans覺z igali alt覺nda kalm覺, 18 Ekim 1920'de Y羹zba覺 Doan ve Kaymakam Saim Bey taraf覺ndan kurtar覺lan b繹lge 1922 y覺l覺nda Kaymakam Saim Bey'den dolay覺 bu ad覺 alm覺, yeni bir il癟e olarak kurulmutur.
1928 y覺l覺nda da bug羹nk羹 yerine nakledilmitir.


Pozant覺

Pozant覺, Adana iline bal覺 bir il癟edir.
Tarihi boyunca Pozant覺ya 癟eitli milletler taraf覺ndan deiik isimler verilmitir. Pozant覺n覺n ilk 癟alarda ad覺 Pendonsis veya Pendosis]idi. Araplar El Bedendum demiler, T羹rkler de Bozant覺 ismini vermilerdir.
G羹lek boaz覺 yolu bir癟ok milletin konup g繹癟t羹羹 Pendonsis ehri kal覺nt覺lar覺 羹zerine kurulmu, tarihi boyunca corafi konumundan dolay覺 繹nemli bir konak yeri olmutur.
Pozant覺 ve 癟evresi Hititlerin, Perslerin, 襤skenderin, Roma ve Bizans 襤mparatorluunun idaresinde kald覺ktan sonra, Abbasiler devrinde bilhassa Halife Harun Reit zaman覺nda bu b繹lgeye 癟ok say覺da T羹rk airet ve boyu yerletirildi. 1015 tarihinden itibaren Anadoluya balayan T羹rk ak覺nlar覺 buralara kadar uzand覺. 1071 Malazgirt zaferinden sonra T羹rk topra覺 oldu. Ha癟l覺 seferleri s覺ras覺nda yeniden Bizanslar覺n eline ge癟en Pozant覺 Yavuz Sultan Selimin 1571 seferi ile Osmanl覺 topraklar覺na kat覺ld覺.
Mondros Atekes Antlamas覺n覺n imzalanmas覺ndan sonra Anadolu, igal g羹癟lerinin istilas覺na uramakla Pozant覺da Frans覺zlar覺n igaline maruz kalm覺t覺r. 25 May覺s 1920'de Pozant覺 d羹man igalinden kurtar覺lm覺t覺r.


Kozan

Kozan (Sis), Adana ilinin bir il癟esidir. Adana ovas覺n覺n Yukar覺 Ova denilen k覺sm覺nda d羹z arazinin tepelik b繹lgeye ge癟tii kesimde kurulmu olup, il merkezine uzakl覺覺 69 km'dir. 襤l癟e kuzeyde Kayseri, Yahyal覺, Feke, Saimbeyli; douda Osmaniye, Kadirli; g羹neyde Ceyhan, 襤mamolu; Bat覺da Alada il癟eleriyle 癟evrilmitir. 襤l癟enin y羹z繹l癟羹m羹 1690 km簡'dir. Adana'n覺n (metropoller hari癟) iki b羹y羹k il癟esinden birisidir. T羹rkiye'nin en b羹y羹k 25.il癟esidir. 襤l癟e merkezi, 19 il merkezinden b羹y羹kt羹r. Ayr覺ca Adana 襤l S覺n覺rlar覺 i癟indeki en geni(y羹z繹l癟羹m olarak) il癟e durumundad覺r. Tarih boyunca 繹nemli bir yerleim olan Kozan Kilikya Ermeni Krall覺覺'n覺n bakentliini yapm覺 olup Osmanl覺 D繹nemi ve Cumhuriyet D繹nemindeyse 1926'ya kadar vilayetlik(il stat羹s羹) yapm覺t覺r. Ancak 1926'da baz覺 milletvekilleri y羹z羹nden vilayetlii lavedilmitir. Ayr覺ca vilayetken Fevzi akmak'覺 TBMM'ye milletvekili olarak g繹ndermitir.


Karata

Karata, Adana'n覺n bir il癟esidir. Dou Akdeniz b繹lgesinde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doal s覺n覺rlar覺 i癟erisinde kurulmu olup Adana'ya 48 km uzakl覺ktad覺r.
1986 y覺l覺nda Adana'da Y羹reir il癟esinin kurulmas覺yla k繹ylerinin bir k覺sm覺 bu il癟eye balanm覺t覺r ve 2005 y覺l覺 itibar覺 ile bir bucak ve 46 k繹y羹 vard覺r.
Y羹z繹l癟羹m羹 922 km2 olan il癟enin n羹fusu 2000 y覺l覺 say覺m覺na g繹re 32,375 dir. Bu n羹fusun 9.189'u il癟e merkezinde ve 23.186's覺 belde ve k繹ylerde yaamaktad覺r.

Tarih癟e

Tarihi 癟ok eskilere dayanan Karata M.. 1000 y覺llar覺nda askeri ve ticari 繹nemi olan yollar 羹zerinde kurulmu bir liman ehridir ve antik d繹nemlerdeki ismi Margasus'tur. M.. 1900'l羹 y覺llarda Arvaza ve Huri krall覺klar覺n覺n, M.. 1530'lu y覺llardan sonrada Hitit krall覺覺n覺n idaresine girmitir. M.. 1200'lerden 繹nce Kue, sonra da Asur krall覺覺n覺n egemenliine ge癟mitir. Karata'ta bulunan yaz覺l覺 eserlerin 癟ou Kue Krall覺覺 zaman覺na rastlamaktad覺r.
Antik d繹nemlerde corafi konumu 繹nemli olan ehir, ayn覺 zamanda Ceyhan nehri boyunca o d繹nemde kurulmu olan Mopsuhestia, Hemite ve Asitavandaya ehirlerine kilit bir noktadad覺r.


襤mamolu

襤mamolu, Adana iline bal覺, kuzeyinde Kozan, g羹neyinde Y羹reir ve Ceyhan, dousunda Ceyhan ve Kozan, bat覺s覺nda ise Alada ve Karaisal覺 il癟eleri olan bir ova il癟esidir. Ekonomik olarak Kozan'a bal覺d覺r.

Tarih癟e

襤mamolu 襤l癟esinin tarihi Adana 襤li ile Kozan 襤l癟esinin tarihi i癟erisinde ele al覺nmal覺d覺r. 襤l癟e merkezinin oluumu sonraki tarihlere rastlasa da il癟eye bal覺 k繹ylerde yerleimin tarihi daha 繹ncelere kadar dayanmaktad覺r. Bu nedenle il癟enin tarihini bal覺 k繹ylerin,Adanan覺n ve Kozan覺n tarihinden ayr覺 tutmak doru olmaz.[3]
襤mamolu 襤l癟e merkezi; Adana 襤l merkezine 45 km, Kozan 襤l癟e merkezine 27 km mesafede olup; Adanadan Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyliye giden yol g羹zergah覺 羹zerinde bulunur. 襤l癟enin bu corafik konumu ayn覺 zamanda il癟enin tarihini de etkilemitir. 襤mamolunun en eski yerleim kal覺nt覺lar覺 繹rten K繹y羹 Pekmezci Mahallesindeki Alt覺nini kal覺nt覺lar覺 ile Koyunevi K繹y羹nde bulunan mozaik kal覺nt覺lar覺, maaralar ve eski k羹plerdir. Ayr覺ca Ufac覺k繹ren,Sokuda,Az覺karaca, 癟tepe gibi 癟evre k繹ylerde ve Sayge癟it Mahallesi'nde 繹renler mevcuttur.


Feke

Feke, Adana ilinin bir il癟esidir. Adana'ya 122 km uzakl覺kta olup deniz seviyesinden 620 m y羹ksekliktedir.
Tarih癟e


襤癟erii payla