Ircask.org

Ircask.org sohbet siteleri, chat siteleri, sohbet chat siteleri, sohbet ve chat kullan覺c覺lar覺 yeni arkadal覺k, radyo dinlemeye, oyun ve elenmeye y繹nelten site.

Avusturya Chat

Avusturya Sohbet Chat Avusturya (Almanca: sterreich ya da resm簾 ad覺yla Avusturya Cumhuriyeti (Almanca: Republik sterreich (yard覺m繚bilgi)), Orta Avrupa'da denize k覺y覺s覺 olmayan, dokuz eyaletten oluan 羹lke. Bat覺da Lihtentayn ve 襤svi癟re, g羹neyde 襤talya ve Slovenya, douda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve ek Cumhuriyeti ile komudur.

Tarih癟e
Avusturya tarihi
ok eski tarihlerden beri insanlar覺n yaad覺覺 bu 羹lke, M.. 100 y覺llar覺nda Romal覺lar taraf覺ndan igal edilmitir. Almanya ile beraber olan Avusturya'ya 803 senesinde arlman taraf覺ndan "Dou Markl覺覺" unvan覺 verildi. B繹ylece Germen 襤mparatorluunun bir par癟as覺 olarak kurulmu oldu. Daha sonralar覺 baa ge癟en Habsburg Hanedan覺, 羹lkenin s覺n覺rlar覺n覺 geniletmilerdir. 15. y羹zy覺lda Avrupa'n覺n ve H覺ristiyanlar覺n en g羹癟l羹 devleti haline gelen Avusturya, Osmanl覺lara kar覺 arkas覺 kesilmeyen sald覺r覺lara liderlik etmitir. 16. y羹zy覺l balar覺nda Osmanl覺 Devleti 癟eitli seferler ile 1529'da Macaristan'覺, daha sonra 1540'ta Avusturya'y覺 yendi. 襤mparator I. Ferdinand, Macaristan'覺n Osmanl覺 Devletine b覺rak覺lmas覺 ve senede 30.000 duka alt覺n覺 vergi vermek artlar覺 ile bir antlama imzalad覺. B繹ylece Avusturya'n覺n sald覺r覺lar覺 son buldu.

Osmanl覺-Kutsal 襤ttifak Savalar覺 sonucunda Osmanl覺 Devletinden ayr覺lan Macaristan ile birleerek Avusturya-Macaristan 襤mparatorluu'nu kurdular. I. D羹nya Sava覺'nda par癟alanan Avusturya-Macaristan 襤mparatorluu'ndan Avusturya harp sonunda Almanya ile birlemek istemesine ramen, galip devletler buna m羹saade etmediler. Ba覺ms覺z bir devlet olarak kurulan Avusturya Cumhuriyeti, II. D羹nya Sava覺'nda Hitler taraf覺ndan 1938'de Almanya'ya kat覺ld覺. Sava sonunda Almanya'n覺n yenilmesi ile Avusturya; Amerika Birleik Devletleri, Sovyetler Birlii, 襤ngiltere ve Fransa taraf覺ndan igal edildi. 1955'te bu devletlerle bir antlama yap覺ld覺.

Corafya
Avusturya corafyas覺

Avusturya haritas覺Avusturya Bat覺'da Konstans G繹l羹'nden douda Neusiedl G繹l羹'ne kadar uzan覺r. En dou noktas覺ndan en bat覺 noktas覺n覺n uzakl覺覺 570 kilometre, en kuzey noktas覺ndan en g羹ney noktas覺n覺n uzakl覺覺 yakla覺k 300 kilometredir.

Dou Alpler 羹zerinde kurulmu bulunduundan 羹lkenin aa覺 yukar覺 d繹rtte 羹癟羹 dal覺k arazidir. Kuzeyde 羹lkeyi bat覺dan douya kateden Tuna Nehri'nin 羹lkedeki uzunluu 350 kilometredir. Bu k覺s覺mlar en al癟ak yerlerdir. Alpler Avusturya'da 羹lkeyi bat覺dan douya doru 羹癟 s覺ra halinde kaplam覺lard覺r. lkenin en y羹ksek da覺 3798 m ile "Grossglockner"dir.

G繹ller bak覺m覺ndan 癟ok zengin olmas覺na ramen bu g繹ller 癟ok k羹癟羹kt羹r. En b羹y羹k g繹l羹 Neusiedl G繹l羹'd羹r ki, y羹z繹l癟羹m羹 320 km簡 dir. Bunun bir k覺sm覺 da Macaristan'a aittir.

襤klim
Avusturya'n覺n b羹y羹k b繹l羹m羹, karasal ve okyanus etkileri g繹steren, Orta-Avrupa ge癟i ikliminin etkisi alt覺ndad覺r. Youn ya覺 ve Bat覺 r羹zgar覺 iklimi etkileyen 繹nemli etkenlerdir. Alp b繹lgesinin kendine ait bir iklim 繹zellii vard覺r. Bu b繹lgede yazlar serin, k覺lar bol kar ya覺l覺d覺r. Burada y覺ll覺k ya覺 3000 mm seviyesine ula覺r.

lkenin kuzey ve bat覺s覺n覺 etkisi alt覺na alan okyanus etkisi nedeniyle bu b繹lgelerde ya覺lar daha d羹羹k (y覺ll覺k 2000 mm) ve y覺l i癟inde s覺cakl覺k farkl覺lamalar覺 daha stabildir. K覺lar bu b繹lgelerde g繹receli olarak yumuak ve yazlar da s覺cak ge癟er. Salzburg'da ortalama s覺cakl覺k Ocak ay覺nda -2 簞C Temmuz'da 18 簞C'dir.

lkenin dousunda karasal iklim egemendir. Bu b繹lgede k覺lar 癟ok sert ve ya覺l覺 ge癟er. Ya覺lar genellikle kar eklinde olup, al癟ak yerlerde yamur halinde olur. Hava s覺cakl覺覺 k覺覺n genellikle 0 簞C'覺n alt覺nda bulunur. Bu zamanda dahi hava a癟覺k ve berrak olduundan k覺 sporlar覺na elverilidir. Ortalama s覺cakl覺k Ocak ay覺nda -4 簞C, Temmuz ay覺nda 18 簞C'dir. Bu b繹lgede y覺ll覺k ya覺 oran覺 600 mm civar覺ndad覺r.

Tuna Nehri k覺 aylar覺nda donduundan, ula覺m覺n aksamamas覺 i癟in buz k覺rma 癟al覺malar覺 devaml覺 yap覺l覺r. Y羹kseklerde f覺rt覺nalar bazen 癟ok iddetli olur. Kara iklimi 繹zelliinden dolay覺 yaz aylar覺 s覺cak ge癟er. S覺cakl覺k ortalamas覺 20 簞C'覺n 羹zerindedir. Bu mevsimde az miktarda da olsa ya覺 g繹r羹l羹r.

Bitki 繹rt羹s羹 ve hayvanlar [deitir]lkenin toplam alan覺n覺n yar覺ya yak覺n覺 ormanl覺kt覺r. Kuzey Alplerin 繹n b繹lgesini daha 癟ok mee ve kay覺n aa癟lar覺n覺n hakim olduu ormanlar kaplar. Waldviertel ve Hausruck b繹lgeleriyle merkezi Alpler'in dou k覺sm覺 kay覺n, mee, ak癟aaa癟, ladin a覺rl覺kl覺d覺r.

Avusturya'n覺n en 繹nemli 癟evre sorunu sanayi, turizmin yol a癟t覺覺 youn trafik ve 癟evre 羹lkelerin 癟evre kirliliinin b羹y羹k katk覺da bulunduu asit yamurudur. Ormanl覺k alan覺n d繹rtte biri bu problemden etkilenmektedir ve kimi b繹lgelerde aa癟 say覺s覺nda h覺zl覺 bir azalma g繹zlenmektedir. Youn tar覺m, elektrik enerjisi elde etmek 羹zere yap覺lan barajlar ve ormanlar覺n azalmas覺yla ortaya 癟覺kan erozyon 羹lkenin dier 繹nemli 癟evre sorunlar覺d覺r.

Avusturya'n覺n hayvanlar d羹nyas覺 Orta Avrupa'n覺n 癟eitliliini g繹sterir. Dal覺k b繹lgelerin tipik t羹rleri da ke癟ileri ve da s覺癟anlar覺d覺r. Ormanlarda ayr覺ca karaca, alageyik ve yaban domuzlar覺 da yaar. lkede 1997 y覺l覺ndan beri koruma alt覺nda bulunan iki d羹zine kadar 繹zg羹r kahverengi ay覺 yaamaktad覺r. lkenin dousunda tarla faresi ve tarla sincab覺na rastlan覺r.

lkenin toplam alan覺n覺n %24'羹 doal koruma alt覺ndad覺r. Avusturya'da 羹癟 doal park, y羹zlerce de koruma alan覺 ve doal park bulunur.

Doal kaynaklar
lkenin aa覺 yukar覺 %47'si ormanlarla kapl覺d覺r. Orta Avrupa'n覺n en fazla ormana sahip 羹lkesidir. Alplerin 2150 metreye kadar olan y羹ksekliklerinde mevcut olan ormanlar覺n b羹y羹k bir k覺sm覺 繹zel ah覺slara aittir.

Madenler bak覺m覺ndan olduk癟a zengin say覺lan Avusturya'da demir, magnezyum, grafit ve k繹m羹r elde edilir. D羹nyada en 癟ok grafit 羹reten 羹lkedir. Petrol ve doal gaz 羹retiminde Avrupa'da d繹rd羹nc羹 s覺radad覺r. Bunlardan baka bak覺r, 癟inko, kurun, antimon, boksit ve tungsten madenleri de kafi miktarlarda 羹retilmektedir.

N羹fus
1961'den itibaren n羹fus geliimi8,17 milyon olan n羹fusun yakla覺k %93'羹 Avusturyal覺'd覺r.T羹rkler, Almanlar, Slavlar, H覺rvatlar ve Macarlar (繹zellikle Burgenland'da), Slovenler (繹zellikle Karintiya'da), ekler (繹zellikle Viyana'da) ve daha k羹癟羹k say覺da da 襤talyanlar, S覺rplar ve Romenler 羹lkenin dier az覺nl覺k gruplar覺d覺r. N羹fusun %18,6's覺n覺 1-14 ya grubu, %61,6's覺n覺 15-59 ya grubu, %19,8'ini de 60 ya覺ndan yukar覺s覺 tekil etmektedir. Halk覺n %68'i ehirlerde yaar. lkenin n羹fus younluu kilometrekare ba覺na 99 kiidir. Bununla birlikte n羹fus alana eitsiz da覺lm覺t覺r. Alplerin geni b繹lgelerinde yerleim yoktur. Y覺ll覺k n羹fus art覺覺 2004 y覺l覺na g繹re y羹zde 0,14 seviyesindedir. Ortalama yaam s羹resi erkeklerde 76,4, kad覺nlarda 82,1 y覺ld覺r.

N羹fus
Statistik Austria'ya g繹re
Y覺l N羹fus
1527 civar覺nda 1.500.000
1600 civar覺nda 1.800.000
1700 civar覺nda 2.100.000
1754 2.728.000
1780 2.970.000
1790 3.046.000
1800 3.064.000
1810 3.054.000
1821 3.202.000
1830 3.476.500
1840 3.649.700
1850 3.879.700
1857 4.075.500
1870 4.520.000
1880 4.941.000
1890 5.394.000
1900 5.973.000
1910 6.614.000
1913 6.767.000
1919 6.420.000
1923 6.535.000
1930 6.684.000
1939 6.653.000
1951 6.935.000
1961 7.086.000
1971 7.500.000
1981 7.569.000
1988 7.697.000
1991 7.755.000
2001 8.043.000
2007 8.315.000

Eyaletler ve ehirler
Federal bir cumhuriyet olan Avusturya, dokuz eyaletten oluur:

Eyalet (Bundesland) Bakent

1 Burgenland Eisenstadt
2 Karintiya (K瓣rnten) Klagenfurt
3 Aa覺 Avusturya (Nieder繹sterreich) St. P繹lten
4 Yukar覺 Avusturya (Ober繹sterreich) Linz
5 Salzburg Salzburg
6 Steiermark Graz
7 Tirol Innsbruck
8 Vorarlberg Bregenz
9 Viyana (Wien) Viyana (Wien)

18.yy da ViyanaAvusturya'n覺n en b羹y羹k ehirleri Viyana (1,71 milyon), Graz (261 bin), Linz (189 bin), Salzburg (148 bin) ve 襤nnsbruck'tur (120 bin). Tabiat artlar覺 icab覺 k覺 sporlar覺n覺n merkezi durumundad覺r. Dolay覺s覺yla turizm ve k覺 sporlar覺 癟ok gelimitir.

Okuma-yazma oran覺 olduk癟a y羹ksektir [%98 (1983)]. lkedeki eitim kurumlar覺 Avrupa'n覺n en eski eitim kurumlar覺ndand覺r. Mesel璽 Viyana niversitesi 1365'te kurulmutur. lkede mevcut d繹rt 羹niversite ve buna bal覺 癟eitli fak羹lte ve 羹niversite seviyesinde akademiler vard覺r. Kilisenin eitim ve 繹retimde b羹y羹k bir a覺rl覺覺 vard覺r. Avrupa'n覺n kavak noktas覺 olduu i癟in ta覺mac覺l覺k ve ula覺m 癟ok gelimitir.

Siyaset

Bakent Viyana'da bulunan parlamento binas覺Avusturya anayasas覺na g繹re 羹lke demokratik federal bir cumhuriyettir. Burgenland, Karintiya, Aa覺 Avusturya, Yukar覺 Avusturya, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg ve Viyana olmak 羹zere dokuz eyaletten olumaktad覺r.

Y羹r羹tme [deitir]Devlet Bakan覺, Federal Cumhurbakan覺 s覺fat覺 ta覺r. Anayasa, alt覺 y覺ll覺k bir devre i癟in devlet bakan覺n覺n halk taraf覺ndan se癟ilmesini art komutur. Federal Cumhurbakan覺 d覺 meselelerde devleti temsil eder. Anlama ve kanunlar覺 imzalar, ans繹lye, yard覺mc覺 ans繹lye, bakan ve dier yetkilileri tayin eder. Bakan ayn覺 zamanda meclisi toplar, fesheder ve tatile sokabilir.

Avusturya'n覺n u andaki babakan覺 (Almanca: Bundeskanzler) Avusturya Sosyal Demokratik Partisi (SP) 羹yesi Werner Faymannd覺r.

H羹k羹met bakan覺 ise ans繹lye olarak da bilinen Federal Babakan'd覺r.

Yasama
Parlamento iki kamaral覺d覺r: Bundesrat (Eyaletler Meclisi), eyalet parlamentolar覺 taraf覺ndan se癟ilen 62 milletvekilinden; Nationalrat (Mill簾 Meclis) ise nisbi temsil ile dorudan se癟ilen 183 羹yeden olumaktad覺r. Nationalrat adaylar覺n覺n en az 19 ya覺n覺 doldurma art覺 vard覺r. Bundesrat'ta hangi eyaletin ka癟 parlamenterle temsil edilecei, eyaletin n羹fusuna bal覺 olarak belirlenir. Bu meclis sadece dan覺man fonksiyonuna sahip olmas覺na kar覺n, kimi yasalar覺n 癟覺kmas覺n覺 geciktirebilir.

Avusturya'da oy kullanma ya覺 16'd覺r.

Siyas簾 partiler ve bakanlar覺
Avusturya Sosyal Demokratik Partisi (SP) - Werner Faymann
Avusturya Halk Partisi (VP) - Dr. Josef Pr繹ll
Avusturya zg羹rl羹k Partisi (FP) - Heinz-Christian Strache
Avusturyan覺n Geleceinin 襤ttifak覺 (BZ) - Josef Bucher
Yeiller (GRNE) - Dr. Eva Glawischnig
Liberal Forum (LIF) - Angelika Mlinar
Avusturya Kom羹nist Partisi (KP) - Mirko Messner
Ekonomi
Avusturya ekonomisi
Avusturya ekonomisi, sanayi, turizm ve tar覺ma dayanmaktad覺r. Tar覺ma elverili topraklar覺 azd覺r. Bol 羹r羹n alabilmek i癟in modern tar覺m II. D羹nya Sava覺ndan sonra h覺zla gelimitir. lkenin al癟ak b繹lgelerinde bulunan 癟ay覺rl覺k alanlarda hayvanc覺l覺k gelimitir.

Ekonomisinin ana kayna覺n覺 meydana getiren sanayi dal覺nda, pik demir ve ham 癟elik, al羹minyum 羹retimi 繹n s覺ralarda yer al覺r. Ka覺t, kimyasal madde ve plastik dier sanayi 羹r羹nleridir.

Avusturya, d羹nyan覺n 繹nde gelen tabii magnezit 羹reticisidir. Schwechat'taki b羹y羹k petrol rafinerisi, 羹lkenin toplam petrol ve petrol 羹r羹nleri t羹ketiminin d繹rtte 羹癟羹n羹 kar覺lar.

Geni ormanlar覺ndan elde edilen kerestenin sadece bir b繹l羹m羹 羹lkede ilenir. 襤lenmemi kereste 羹lkenin bal覺ca ihra癟 羹r羹nleri aras覺nda yer al覺r.

En 繹nemli ihra癟 羹r羹nlerini; makineler, elektronik ara癟lar, maden 羹r羹nleri, k璽覺t, elektrik enerjisi, g覺da maddeleri meydana getirir.

Turizm
Avusturya'n覺n dalar覺, ormanlar覺 ve vadileri yaz ve k覺 aylar覺nda ideal tatil yerleridir. G繹ller, dalar ve vadiler, 癟eitli sporlar覺 ile 羹nl羹d羹r. Viyana ise m羹zik, g羹zel sanatlar ve tarihi eserlerin merkezidir. Operalar, sanat galerileri bale g繹sterilerinin verildii salonlar baehirde toplanm覺t覺r. K覺 aylar覺nda binlerce ziyaret癟i, kayak yapmaya Avusturya'ya gelmektedir.

EkBoyut
avusturya.jpg 9.9 KB